Wednesday, September 19, 2012

Hotness Contest #136 - Heidi Montag vs Shannon Elizabeth

Heidi Montag
 Photobucket

Shannon Elizabeth
Photobucket

Heidi Montag L 0-1
Shannon Elizabeth W 1-1

No comments:

Post a Comment